Visste du att radon orsakar omkring 500 lungcancerfall om året i Sverige och att det enda sättet att upptäcka radon är att mäta!

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3. Hur hög radonhalten är i en bostad går inte att veta säkert utan att göra en mätning.

Radon finns naturligt överallt omkring oss, i mark, luft och vatten. Radon kan komma in i våra bostäder från en eller flera av följande källor:

1. Marken
Radon från marken är den vanligaste källan till hög radonhalt i inomhusluften. Radonet åker in med markluften som sugs in genom olika otätheter i husets grundkonstruktion.

2. Byggmaterial
Byggmaterial som är stenbaserade, till exempel betong, lättbetong och tegel innehåller radium och avger radon. Vanligtvis är halterna väldigt låga och innebär inte någon hälsorisk men det finns undantag, blåbetongen. Blåbetong (blå lättbetong) är den största radonkällan bland byggmaterialen. Materialet tillverkades mellan 1929 och 1975. Det var enkelt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

3. Hushållsvattnet
Bergborrade brunnar kan ha vatten med hög radonhalt men det är ovanligt med höga radonhalter i kommu­nalt dricksvatten.

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Med en långtidsmätning får du ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning får du en tydlig signal på om det finns ett radonproblem. Här kan du beställa radonmätare.

Fakta om radon
Radon är en osynlig luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. När vi andas in dessa kan de fastna i våra luftvä­gar vilket kan leda till lungcancer. Hur hög risken är att utveckla lungcancer beror på graden av exponering och på radonhalten. Folkhälsomyndigheten beräknar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Relaterade länkar
Radonmätning i Tyskland – Radonmessen Deutschland