För att säkerställa en trygg och hälsosam livsmiljö är det av yttersta vikt att förstå hur ofta man bör mäta radon i sitt hus, kostnaderna och hur radon kan tränga in i boendet. Radon, en osynlig gas som bildas naturligt i marken, kan utgöra en potentiell hälsorisk om dess halter inte övervakas.

Det mest effektiva sättet att upptäcka om en bostad har för höga radonhalter är att genomföra en radonmätning. Målet med denna mätning är att fastställa om radonhalten överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige anses radon vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att erhålla pålitliga resultat och årsmedelvärde bör radonmätningen, en långtidsmätning, utföras under eldningssäsongen, mellan oktober och april,och sträcka sig över minst två månader.

Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är fastställd till 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. För att skapa en sund inomhusmiljö är det nödvändigt att vara medveten om de olika källorna till radon i hemmet. Radon kan tränga in från marken genom otätheter i grundkonstruktionen, från byggmaterial och till och med från hushållsvattnet.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt radonmätningar under specifika omständigheter, inklusive vid husköp eller försäljning, efter om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om det finns misstanke om radon i bostaden.

Att genomföra en radonmätning är en enkel process som du själv kan utföra. Genom att beställa radondosor från ett ackrediterat laboratorium och följa de medföljande instruktionerna för placering kan dosorna skickas tillbaka för analys efter avslutad mätperiod. Resultaten presenteras i form av en mätrapport inom cirka en vecka och ger svar på eventuella förhöjda radonhalter i hemmet.

Kostnaden för en radonmätning i huset, inklusive moms, är 280 kronor per dosa för långtidsmätning och 340 kronor per dosa för korttidsmätning. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium blir det enkelt att själv genomföra en långtidsmätning och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Ta det första steget mot en trygg och sund livsmiljö genom att beställa en radonmätning idag!